BENDRA INFORMACIJA

Ši privatumo politika aprašo kaip šokių studija “Aistra šokiui” renka, kaupia, tvarko, panaudoja ir apsaugo savo klientų, interneto svetainės, socialinių tinklų lankytojų asmens duomenis ir privatumą.

Šokių studija “ Aistra šokiui” įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti susijusiam su šokių studijos veikla.

Privatumo politikoje yra nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir paslaugą,
Laikoma, kad klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis privatumo politikos, kai jis apsilanko, interneto svetainėje, įsigyja paslaugą, apsilanko “Aistra šokiui” socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti tiesioginės rinkodaros parnešimus, apsilanko šokių studijos renginiuose.

Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.
Privatumo taisyklės parengtos vadovaujantis toliau nurodytais teisės aktais ir standartais:

 • 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojantis Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR);
 • LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau – ADTAĮ);
 • kiti teisės aktai, reguliuojantys duomenų apsaugą ir tvarkymą.

DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Asmens duomenys:

 • tvarkomi vadovaujantis BDAR, ADTĮ, ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais Asmens duomenų apsaugą, tvarkymą ir informacijos saugumą.
 • renkami ir tvarkomi apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant Asmens duomenis ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • tvarkomi turint duomenų subjekto sutikimą ar kitą teisėto duomenų tvarkymo pagrindą;
 • tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • tvarkomi tikslūs ir, jei reikia dėl duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys bus ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
 • tvarkomi tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • saugomi tokia forma, kad asmens duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir yra tvarkomi;
 • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

KAS YRA ASMENS DUOMENYS IR KAIP JUOS RENKAME

Šokių studija “ Aistra šokiui” tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti paslaugų suteikimo procesą.

Asmens duomenys yra bet kokia šokių studijos “Aistra šokiui” apie klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant kliento vardą, pavardę, tel. numerį, el. paštą, IP adresą, kurią apie klientus šokių studija renka dėl šioje privatumo politikoje ar atskirame kliento sutikime ar susitarime nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią klientų asmeninę informaciją, su kuria mes susipažįstame klientui susisiekus su šokių studijos socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus šokių studijos socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.
Klientų asmens duomenys yra renkami, kai klientas:

 • užsiregistruoja į šokių pamokas interneto svetainėje;
 • be registracijos ateina į šokių pamokas;
 • susisiekia su šokių studija “Aistra šokiui”;
 • apsilanko interneto svetainėje;
 • apsilanko bei aktyviais veiksmais dalyvauja socialinės žiniasklaidos paskyrose;
 • dalyvauja “Aistra šokiui” renginiuose;

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pakviesti Jus į šokių pamokas ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės suteikti paslaugų, kadangi negalėsime susisiekti su Jumis ir informuoti apie šokių pamokas, tvarkaraščius ir kt. informaciją.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS

Pateikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad galime naudoti surinktą informaciją apie Jus toliau nurodytais tikslais:

 • šokių studijos “Aistra šokiui” paslaugų ir savo įsipareogojimų vykdymui;
 • teikti informaciją ir reklaminę medžiagą apie šokių studijos “Aistra šokiui” teikiamas paslaugas;
 • informuoti apie šokių studijos “Aistra šokiui” naujienas ir pasikeitimus;
 • teikti informaciją apie vykstančius renginius;
 • teikti informaciją apie pasiūlymus, akcijas ir paslaugų apmokėjimo būdus;
 • siekti išsiaiškinti Jūsų poreikius apie mūsų teikiamas paslaugas bei analizuoti jų efektyvumą.
 • susisiekti, jei buvo aptikta nesklandumų, susijusių su paslaugų teikimu;
 • atsakyti į Jūsų užklausas;
 • naudoti atvaizdą, video medžiagą šokių studijos socialinės žiniasklaidos paskyrose, internetiniame puslapyje.
 • naudoti bendrus Jūsų duomenis statistikos, veiklos, analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių žmonių skaičių;
 • panaudoti asmens informaciją, jei asmuo, dalyvo šokių studijos organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose;
 • kaupti bendrus paieškos žodžių sąrašus iš įvairių paieškos programų. Ši informacija anoniminė ir yra naudojama šokių studijos paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais;

DALYVAVIMAS ŠOKIŲ STUDIJOS “ AISTRA ŠOKIUI” RENGINIUOSE

Šokių studija “ Aistra šokiui” organizuoja įvairiūs renginius, kurių lankytojai gali būti fotografuojami ir filmuojami. Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie šokių studijos ”Aista šokiui” renginius. Mes prižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Informuojame, kad vykstančių renginių nuotraukos, video su Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos šokių studijos “Aistra šokiui” socialinės žiniasklaidos paskyrose, internetiniame puslapyje. Renginio lankytojų, nuotraukų, vaizdo duomenų viešinimas yra susijęs tik su informacijos apie šokių studijos “ Aistra šokiui” veiklos viešinimu.

Jeigu nesutinkate, kad renginio metu darytų Jūsų nuotraukas ir vėliau jas naudotume socialinės žiniasklaidos paskyrose, interneto svetainėje prašome Jūsų apie tai renginio metu informuoti fotografus arba parašyti el. paštu duomenų valdytojui.